University of Canterbury  坎特伯雷大学

建校时间 : 学生数量 :
院校类别 : 大学 院校性质 : 公立
院校住宿 : 男校女校 :
入学考试 : 院校学费 :
录取方式 : 关注人数 : 11174
所在地区 : 新西兰  South Island 南岛  Christchurch 基督城
院校地址 :   
院校网站 : http://www.canterbury.ac.nz